povelja

О Европској повељи о локалној самоуправи: Локал у глобалу

У Треба знати by Наше МестоНапишите коментар

Овај правни акт обавезује све државе потписнице да својим грађанима пруже право на локални ниво власти и да на том нивоу гарантују одређена минимална права

Најважнији и основни правни акт на нивоу eвропског континента који прописује и гарантује право грађана на локалну самоуправу је Европска повеља о локалној самоуправи. То је кровни документ са чијим принципима и правилима морају да буду усклађени сви закони и прописи, од устава па на даље, који се односе на локалну самоуправу у законодавствима свих земаља потписница повеље. Повеља је после вишегодишњих усклађивања, консултација и дискусија усвојена под окриљем Савета Европе 1985. године. Од тада је повељу ратификовало 47 земаља, односно све чланице Савета Европе. Србија је ову повељу ратификовала тек 2007. године, и од тада траје усклађивање српског законодавства са њеним принципима. Најновије усклађивање било је усвајање закона о  потврђивању додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти и, у складу са тим, усвајање Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи из јуна 2018. године.

 

Право на локални ниво власти

Ове измене односиле су се на увођење обавезе на веће учешће јавности у раду локалне самоуправе. Конкретно, ове најновије измене закона о локалној самоуправи, у циљу давања могућности грађанима да учествују у креирању и доношењу одлука, увеле су обавезу спровођења поступка јавне расправе за доношење најзначајнијих општих аката: статута, буџета – у домену планирања локалних инвестиција, стратешког плана развоја, утврђивања стопе локалних прихода или усвајање просторних и урбанистичких планова. Проширен је круг овлашћених предлагача за спровођење јавне расправе, у смислу да то може иницирати и квалификовани број самих грађана и једна трећина одборника локалне скупштине. Допуњени Закон утврдио је и обавезу за надлежни локални орган да преко Интернет презентације или на други начин, обавести јавност да је почео са припремом прописа који доноси скупштина.

Европска повеља о локалној самоуправи обавезује све државе потписнице да својим грађанима пруже право на локални ниво власти и да на том нивоу гарантују одређена минимална права. Грађани треба да имају право да учествују у јавним пословима, локалне заједнице треба да имају извесну аутономију и гарантовано финансирање, морају да постоје локални органи које грађани сами бирају. Повеља садржи и принципе о заштити локалних граница, постојању адекватних административних структура и ресурса, ограничењу управног надзора од стране централних власти и законској заштити права на локалну самоуправу.

 

Посебни органи

Савет Европе је оформио посебне органе који надзиру и контролишу поштовање принципа повеље од стране земаља потписница. Конгрес локалних и регионалних власти Савета Европе и Комитет тог Конгреса за мониторинг су органи Савета Европе, заједничке организације 47 земаља Европе међу којима је и Србија. Као што је Суд за људска права у Стразбуру установљен као орган Савета Европе који врши мониторинг над применом Европске конвенције о људским правима, чији је Србија потписник, тако постоји и Мониторинг комитет, орган Савета Европе који контролише да ли све државе чланице примењују Европску повељу о локалној самоуправи чији је Србија потписник. Сваки грађанин Европе има право да покрене поступак пред Судом за људска права у Стразбуру ако сматра да су му у држави потписници права повређена. Исто тако и свака општина или град може да се жали уколико се у држави потписници не поштују права грађана на локалну самоуправу у складу са Повељом о локалној самоуправи. Као чланица Савета Европе, Србија има у Суду у Стразбуру своје судије и има у Мониторинг комитету своје представнике који оцењују стање у другим државама, а чланови из других држава контролишу поштовање Повеље о локалној самоуправи у нашој земљи. Жалба Савету Европе је право и обавеза сваког коме су права повређена. Држава за коју се установи да крши права својих грађана и одредбе Конвенције о људским правима или Повеље локалној самоуправи које је потписала, може бити кажњена, односно наћи се под санкцијама од стране Савета Европе.

 

Стални мониторинг и контрола

Мониторинг мисија Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе посетила је Србију у периоду од 28. фебруара до 2. марта 2017. године, а у оквиру посете чланови мисије састали су се са представницима локалних, државних и покрајинских органа власти и независних тела. Након сваке посете ових мисија које представљају одређену контролу поштовања принципа повеље, саставља се извештај о стању локалне демократије у контролисаној земљи и тај извештај се разматра и усваја у телима Савета Европе. У Београду је у фебруару 2019. године одржана седница Комитета за мониторинг Конгреса локалних и регионалних власти Савета Европе на позив Општине Параћин и уз помоћ општина Чајетина и Стари град и града Шапца. Ове локалне самоуправе исказале су један број примедби жалећи се на однос централних власти према тим општинама имајући у виду да у њима није на власти иста странка или коалиција која има већину на републичком нивоу. Овакве жалбе и ситуације нису неуобичајене и догађају се у многим европским земљама. Веома је важно да на нивоу изнад државног постоји стални мониторинг и контрола који бдију над правима локалних самоуправа и гарантују њихову аутономију и самосталност.

Поделите:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Напишите коментар